Make your own free website on Tripod.com
คำอนุโมทนา
เนื่องจากการจัด งานธุดงค์ เมื่อปี ๒๕๔๐ ได้มีเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือคู่มือเล่มเล็ก ๆ เพื่อแจกแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธุดงค์ทุกท่าน ผู้เป็นเจ้าภาพร่วมทุน พร้อมทั้งเป็นผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับส่งโรงพิมพ์เองในครั้งนั้น ได้แก่ ..

คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ , คุณณัฐสุดา แซ่เอี๊ยว และคณะ , คุณสุชัย ชินบุตรานนท์ , คุณอชิระ โกศลสาธิต และ คุณชวการ ชาญกนกรัตน์

สำหรับงานธุดงค์ในปีนี้นับเป็นปีที่ ๖ คุณเยาวลักษณ์ (ขวัญ) มิตรศรัทธา และครอบครัว ได้มีเจตจำนงกับ ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ว่าจะขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์เอง
ท่านเจ้าอาวาสจึงมอบหมายให้อาตมาเป็นผู้จัดหาเรื่องธุดงค์ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยแนะนำไว้มาพิมพ์แจกแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่จะมาร่วม "งานปฏิบัติธุดงค์" ในปี ๒๕๔๑ นี้

โดยเฉพาะเจ้าภาพได้ปรารภว่า อยากจะให้แนะนำเรื่อง ข้อปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ฆราวาสพอจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติสำหรับพระภิกษุและสามเณร นั่นก็คือเรื่อง "เสขิยวัตร" แปลว่า "ข้อวัตรที่ควรศึกษา" ซึ่งอาตมาจะได้นำไปกล่าวไว้ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้

ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่อง "ธุดงค์" ต่อไป ทางวัดขออนุโมทนาแด่เจ้าภาพทุกท่าน พร้อมทั้งผู้อ่านทั้งหลาย ที่มีเจตนาเป็นมหากุศลหวังจะช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่สำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นข้อวัตรที่เร่งรัดตัดกิเลสกันจริง ๆ
จึงขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติมาแล้วนั้น ตั้งแต่อดีต จนกระทั่งปัจจุบันนี้ จงสนองผลให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินแห่งใจ คือ "กิเลส" อันเป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนั้นเทอญ ฯ

Copyright © 2001 by=> อ่านหลักการปฏิบัติธุดงค์พระชัยวัฒน์ อชิโต
Amine ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑
31 สิงหาคม 2545 13:15:48