Make your own free website on Tripod.com
1 2 3 4 5 คำสอน

มณฑปพระศรีอาริยเมตไตรย

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

คำสอนของพระศรีอาริยเมตไตรย
โดย : พระราชพรหมยาน

เรื่องของพระศรีอาริยเมตไตรย ถ้าจะว่ากันไป ก็คงไม่แตกต่างกับเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าทุกท่านรักษาศีล ๕ ครบถ้วน กับ กรรมบถ ๑๐ ครบถ้วน เป็นปกติทุกวัน บางทีก็มีอาการเผลอเล็กน้อยบ้างก็ดีในวันปกติ แต่สำหรับวันพระ ต้องรักษาให้ครบถ้วนทั้งศีล ๕ กับกรรมบถ ๑๐ อย่างนี้ ทุกท่านจะเกิดทันพระศรีอาริย์ ท่านที่มีบารมีเข้มข้น สามารถจะไปนิพพานได้ในชาตินี้ ถ้าบังเอิญชาตินี้พลาดไปนิพพาน ไปเกิดเป็นเทวดาก็ดี นางฟ้าก็ดี หรือพรหมก็ตาม อีกไม่นานนัก พระศรีอาริย์ก็ตรัส เราก็ฟังเทศน์จากพระศรีอาริย์ ภายในไม่ช้าก็บรรลุ อรหันต์สามารถไปนิพพานได้

พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ได้เมตตาสอนเรื่อง ศีล๕ กับ กรรมบถ ๑๐ ไว้ดังนี้
การสร้างกำแพงกั้นบาปนั้น จะต้องรักษาศีล ๕ กับ กรรมบถ ๑๐ ให้ครบถ้วน ขอว่ารวมไปเลยทั้ง ศีล ๕ กับกรรมบถ ๑๐ บวกกันแล้วจะเป็น ๑๑ ซึ่งเป็นของไม่ยาก

 • ทางกาย
  1. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทรมานสัตว์
  2. ไม่ลักทรัพย์ ไม่โกงเขา
  3. ไม่ประพฤติผิดในกาม
  4. ไม่ดื่มสุราและเมรัย
 • ทางวาจา มี ๔ คือ
  1. ไม่พูดปด
  2. ไม่พูดคำหยาบ
  3. ไม่ส่อเสียด ยุยงให้เขาแตกร้าวกัน
  4. ไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์
 • ทางจิตใจ
  1. ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นใดโดยไม่ชอบธรรม ถ้าเขาไม่ให้โดยเมตตาเราไม่เอาและก็ไม่อยากได้ พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรม
  2. ความโกรธยังมีอยู่ แต่ไม่จองล้างจองผลาญ ไม่พยาบาทใคร
  3. ยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าตรง ยอมปฏิบัติตาม ถ้าปฏิบัติในกรรมบถ ๑๐ กับศีล ๕ บวกกันได้ก็ดี ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ก็ตาม นึกถึงความตายเป็นปกติก็ดี ทรงลมหายใจเข้าออกกับภาวนาได้แบบสบาย ๆ ก็ตาม ทุกคนทำได้อย่างนี้ จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยาก จะมีแต่อารมณ์สดชื่น ไปไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคน

กลับหน้า 5Copyright © 2001 by
Amine
15 ก.ค. 2544 00:10:16