Make your own free website on Tripod.com


" .. ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ ขอลูกรักของพ่อทุกคน จงทรงธรรมนั้นไว้ จนกว่าจะเข้านิพพานในชาตินี้ .. "Copyright © 2001 by
Amine
27 ธ.ค. 2544 22:41:41